โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดป่าเรไร    ที่ตั้งเลขที่  511   หมู่ที่  2   ตำบลทับคล้อ   อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร    รหัสไปรษณีย์ 66150    โทรศัพท์ 0932126357   e-mail  Website  -     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3   มีเนื้อที่   15  ไร่   307  ตารางวา   มีเขตพื้นที่บริการ         หมู่ที่ 2  บ้านป่าเรไร  หมู่ที่ 3 บ้านสวนพริก  โดยมีประวัติโรงเรียนพอสังเขปโดยย่อ  ดังนี้    โรงเรียนวัดป่าเรไร  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2482  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลทับคล้อ 4 อาศัยศาลาการเปรียญวัดป่าเรไรเป็นสถานศึกษา เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ทางราชการอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปี พ.ศ.2540  ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากกำนันอเนกและคุณน้ำค้าง  สามเจริญ  จำนวน 12 ไร่ เพื่อให้ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่โดยมีพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่แห่งใหม่เป็นเบื้องต้น และได้ย้ายเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามาทำการเรียนการสอน ณ สถานที่แห่งใหม่ ต่อมากำนันอเนกและคุณน้ำค้าง  สามเจริญ  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก  3  ไร่  3  งาน 07 ตารางวา  รวมเป็นทีดินทั้งสิ้น  15  ไร่  3  งาน  07  ตารางวา  ปัจจุบัน โรงเรียนวัดป่าเรไร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี  นายสนิท  รอดเที่ยง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน