โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวัดป่าเรไร  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   เน้นให้นักเรียน มีคุณธรรม ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน รักความเป็นไทย มีความสุขและสุขภาพดี
 

ปรัชญา

สถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนา สมรรถภาพด้านการเขียน  อ่าน   ฟัง  พูด  การคิดที่เป็นระบบด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   พัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพที่มี  โดยยึดปรัชญาที่ว่า “ ความรู้   คู่คุณธรรม   อยู่รวมกับคนดีได้”