โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.       จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้มีสติสมเหตุผล
3.       จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.       ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.       จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
6.       ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
7.       ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
8.       จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย)

 

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนมีความรู้และทักษะ  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
2.       นักเรียนมีความรู้   มีทักษะ  และรู้จักเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3.       นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ  และสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4.       นักเรียนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์
5.       นักเรียนต้องรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย  มีจิตใจร่าเริง  แจ่มใส  รู้จักควบคุมอารมณ์
6.       นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข
7.       นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ
8.       นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
9.       นักเรียนเห็นคุณค่า  มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
10.   นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
11.   นักเรียนมีคุณลักษณะที่คิดเป็น   ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
12.    ครูต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างเหมาะสม
13.   ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงเรียน
14.   โรงเรียนมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
15.   โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน ที่จะส่งเสริมการพัฒนาของนักเรียน