โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
คณะผู้บริหาร

นายสนิท รอดเที่ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา