โรงเรียนวัดป่าเรไร
เลขที่ 511 หมู่ที่ 2  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056-641726
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท รอดเที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :